ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่

นางสุพรทิพย์ สวัสดิโกมล
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์

นายนนทวัฒน์ ตรีนันทวัน
ครูชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ


รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางแสงเดือน ตรีนันทวัน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายนนทวัฒน์ ตรีนันทวัน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญแพร สิทธินนท์วรกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ พุทธโกษา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสมหมาย ทองยม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางขวัญฤทัย วิญญูธนสมบัติ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวพักตร์รำไพ เอกวรรณัง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางศิรินุช ชูกุศล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุชาดา กิจหว่าง
ตำแหน่ง ครู

นางสาวทิพวรรณ วงษาลาภ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายบรรลือศักดิ์ แสงราม
ตำแหน่ง ครู

นางสาวทศมพร ทองตระการ
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวบุญยืน กันจิตร
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุทิศา ปานด่วน
ตำแหน่ง ครู

นางสาวธนาภรณ์ อินจำปา
ตำแหน่ง ครู

นางสาวราตรี มีชัย
ตำแหน่ง ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายจิตรชัย ชูกุศล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นายพงษ์ศักดิ์ ครุฑไชยันต์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวณัฐตญา ครุฑสิงห์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวกมนนัทธ์ สมใจ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายธนพิพัฒน์ บุญชูวดีสกุล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวกันต์สินี อภิโชติธนาวงษ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวจินดาพร จิรวรรธยง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวจุฑารัตน์ จานชัยภูมิ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัชนก ปุยประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นายอนุสรณ์ โลมปลา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวกาญจนา นิคมขำ
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ

นางอารีย์ บุญณรงค์
ตำแหน่ง แม่บ้าน 2

นายลอย จันทร์น้อย
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นางจุฑารัตน์ อินจอหอ
ตำแหน่ง แม่บ้าน 2

นายประเสริฐ ฉิมฑัต
ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช.3

นายสมชาย พรหมลาศ
ตำแหน่ง ช่างปูน ช.3

นายสมโภชน์ เดชนพคุณ
ตำแหน่ง ช่างปูน ช.3

นายสมนึก ร้อยแก้ว
ตำแหน่ง ช่างปูน ช.3

นายชุมพล นิลสีอ่อน
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช. 2

นายประมวล ใจยินดี
ตำแหน่ง นักการภารโรง

นายนิทัศน์ ไกรศรีวรรธนะ
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางละออ นิลสีอ่อน
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจารุณี ทิมวัฒน์
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสิริชัย ขวัญเรือน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวธิดารัตน์ ฉิมธง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ