ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่


ผู้อำนวยการสถานศึกษา


รองผู้อำนวยการสถานศึกษา


รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางแสงเดือน ตรีนันทวัน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายนนทวัฒน์ ตรีนันทวัน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมหมาย ทองยม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญแพร สิทธินนท์วรกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิรินุช ชูกุศล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพักตร์รำไพ เอกวรรณัง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ พุทธโกษา
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางขวัญฤทัย วิญญูธนสมบัติ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวทิพวรรณ วงษาลาภ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวสุชาดา กิจหว่าง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวทศมพร ทองตระการ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางสาวบุญยืน กันจิตร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายบรรลือศักดิ์ แสงราม
ตำแหน่ง ครู

นางสาวสุทิศา ปานด่วน
ตำแหน่ง ครู

นางสาวธนาภรณ์ อินจำปา
ตำแหน่ง ครู

นางสาวราตรี มีชัย
ตำแหน่ง ครู

นายจิตรชัย ชูกุศล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรี ภูละคร
ครูผู้ช่วย

นางสุภาพร แจทอง
ครูผู้ช่วย

นายพงษ์ศักดิ์ ครุฑไชยันต์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวณัฐตญา ครุฑสิงห์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวกมนนัทธ์ สมใจ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นายธนพิพัฒน์ บุญชูวดีสกุล
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวจินดาพร จิรวรรธยง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

นางสาวกุสุมา จิตจำนงค์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวศศิวิภา แทนศรี
พนักงานราชการ

นางสาวรัชนก ปุยประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นายอนุสรณ์ โลมปลา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฑารัตน์ จานชัยภูมิ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นางสาวธิดารัตน์ วุฒิรัตน์
พนักงานธุรการ

นางอารีย์ บุญณรงค์
ตำแหน่ง แม่บ้าน 2

นายลอย จันทร์น้อย
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นายประเสริฐ ฉิมฑัต
ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช.3

นายสมโภชน์ เดชนพคุณ
ตำแหน่ง ช่างปูน ช.3

นายสมนึก ร้อยแก้ว
ตำแหน่ง ช่างปูน ช.3

นายชุมพล นิลสีอ่อน
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช. 2

นายประมวล ใจยินดี
ตำแหน่ง นักการภารโรง

นางละออ นิลสีอ่อน
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายนิทัศน์ ไกรศรีวรรธนะ
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวจารุณี ทิมวัฒน์
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสิริชัย ขวัญเรือน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวเขมิกา แก้วแดง
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุนิศา พลรักเขตต์
ผู้ช่วยครู