ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่

นางวราภรณ์ จึงสุวดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางแสงเดือน ตรีนันทวัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนนทวัฒน์ ตรีนันทวัน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมหมาย ทองยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญแพร สิทธินนท์วรกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิรินุช ชูกุศล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพักตร์รำไพ เอกวรรณัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ พุทธโกษา
ครูชำนาญการ

นางขวัญฤทัย วิญญูธนสมบัติ
ครูชำนาญการ

นางสาวทิพวรรณ วงษาลาภ
ครูชำนาญการ

นางสาวสุชาดา กิจหว่าง
ครูชำนาญการ

นางสาวบุญยืน กันจิตร
ครูชำนาญการ

นายบรรลือศักดิ์ แสงราม
ครู

นางสาวสุทิศา ปานด่วน
ครู

นางสาวธนาภรณ์ อินจำปา
ครู

นางสาวราตรี มีชัย
ครู

นายจิตรชัย ชูกุศล
ครู

นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง
ครู

นางสาวพัชรี ภูละคร
ครูผู้ช่วย

นางสุภาพร แจทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิลุบล เวบ้านแพ้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมลพรรณ สว่างสิงขร
ครูผู้ช่วย

นายชนะชัย ยอดสิงห์
ครูผู้ช่วย

นายพงษ์ศักดิ์ ครุฑไชยันต์
พนักงานราชการ

นางสาวณัฐตญา ครุฑสิงห์
พนักงานราชการ

นางสาวกมนนัทธ์ สมใจ
พนักงานราชการ

นายธนพิพัฒน์ บุญชูวดีสกุล
พนักงานราชการ

นางสาวจินดาพร จิรวรรธยง
พนักงานราชการ

นางสาวกุสุมา จิตจำนงค์
พนักงานราชการ

นางสาวศศิวิภา แทนศรี
พนักงานราชการ

นางสาวรัชนก ปุยประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง

นายอนุสรณ์ โลมปลา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฑารัตน์ จานชัยภูมิ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธิดารัตน์ วุฒิรัตน์
พนักงานธุรการ

นางอารีย์ บุญณรงค์
แม่บ้าน 2

นายลอย จันทร์น้อย
พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นายประเสริฐ ฉิมฑัต
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช.3

นายสมโภชน์ เดชนพคุณ
ช่างปูน ช.3

นายสมนึก ร้อยแก้ว
ช่างปูน ช.3

นายชุมพล นิลสีอ่อน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช. 2

นายประมวล ใจยินดี
นักการภารโรง

นางสาวจารุณี ทิมวัฒน์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสิริชัย ขวัญเรือน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางละออ นิลสีอ่อน
คนครัว

นางสาวเขมิกา แก้วแดง
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุนิศา พลรักเขตต์
ผู้ช่วยครู

นายนิทัศน์ ไกรศรีวรรธนะ
ยาม