ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่

นางวราภรณ์ จึงสุวดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนนทวัฒน์ ตรีนันทวัน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

-

นายทวีรัตน์ ปานน้อย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางขวัญแพร สิทธินนท์วรกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพักตร์รำไพ เอกวรรณัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ พุทธโกษา
ครูชำนาญการ

นางขวัญฤทัย วิญญูธนสมบัติ
ครูชำนาญการ

นางสาวสุชาดา กิจหว่าง
ครูชำนาญการ

นายบรรลือศักดิ์ แสงราม
ครู

นางสาวธนาภรณ์ อินจำปา
ครู

นางสาวราตรี มีชัย
ครู

นางสาวอรอนงค์ พงษ์กลาง
ครู

นางสาวพัชรี ภูละคร
ครูผู้ช่วย

นางสุภาพร แจทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิลุบล เวบ้านแพ้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมลพรรณ สว่างสิงขร
ครูผู้ช่วย

นายชนะชัย ยอดสิงห์
ครูผู้ช่วย

นายธนพิพัฒน์ บุญชูวดีสกุล
พนักงานราชการ

นางสาวณัฐตญา ครุฑสิงห์
พนักงานราชการ

นางสาวกมนนัทธ์ สมใจ
พนักงานราชการ

นางสาวกุสุมา จิตจำนงค์
พนักงานราชการ

นางสาวศศิวิภา แทนศรี
พนักงานราชการ

นางสาวรัชนก ปุยประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง

นายอนุสรณ์ โลมปลา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจุฑารัตน์ จานชัยภูมิ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธิดารัตน์ วุฒิรัตน์
พนักงานธุรการ

นายลอย จันทร์น้อย
พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นายประเสริฐ ฉิมฑัต
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช.3

นายสมโภชน์ เดชนพคุณ
ช่างปูน ช.3

นายสมนึก ร้อยแก้ว
ช่างปูน ช.3

นายชุมพล นิลสีอ่อน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช. 2

นายประมวล ใจยินดี
นักการภารโรง

นางสาวจารุณี ทิมวัฒน์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายสิริชัย ขวัญเรือน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางละออ นิลสีอ่อน
คนครัว

นางสาวสุรีย์ รอดเปีย
คนครัว

นางสาวเขมิกา แก้วแดง
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุนิศา พลรักเขตต์
ผู้ช่วยครู

นายนิทัศน์ ไกรศรีวรรธนะ
ยาม