บุคลากรและเจ้าหน้าที่

นางวราภรณ์ จึงสุวดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนนทวัฒน์ ตรีนันทวัน
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 032817128
อีเมล์ : arm434343@gmail.com

-

นายทวีรัชต์ ปานน้อย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0935391541
อีเมล์ : ma0673508507@gmail.com

นางขวัญแพร สิทธินนท์วรกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 0642359228
อีเมล์ : Kwanprae@gmail.com

นางสาวพักตร์รำไพ เอกวรรณัง
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 032817128
อีเมล์ : lex_aaa@motmail.com

นางวันเพ็ญ พุทธโกษา
ครูชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 032817128
อีเมล์ : wanpen1312_@hotmail.co.th

นางขวัญฤทัย วิญญูธนสมบัติ
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 032817128
อีเมล์ : ruthai winyu@gmail.com

นางสาวสุชาดา กิจหว่าง
ครูชำนาญการ

นายบรรลือศักดิ์ แสงราม
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 032817128
อีเมล์ : LuBR_489@gmail.com

นางสาวธนาภรณ์ อินจำปา
ครูชำนาญการ

นางสาวสายพิน อินสุวรรณ์
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : saipin9760@gmail.com

นางสาวพัชรี ภูละคร
ครู
เบอร์โทร : 0621469939
อีเมล์ : new219@hotmail.com

นางสุภาพร แจทอง
ครู
เบอร์โทร : 0973376655
อีเมล์ : Liwsupapornjaethong@gmail.com

นางสาวนิลุบล เวบ้านแพ้ว
ครู

นางสาวพิมลพรรณ สว่างสิงขร
ครู

นายชนะชัย ยอดสิงห์
ครู

นางสาวสุภาวดี เนาวเรศ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0907943850
อีเมล์ : off25502531@gmail.com

นางสาวปิณัฎฐา ป่าม่วง
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0963596239
อีเมล์ : pinattha17@gmail.com

นายธนพิพัฒน์ บุญชูวดีสกุล
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : Tanapipat9@gmail.com

นางสาวชนันชิดา ชวงศ์วัฒนา
พนักงานราชการ

นางสาวณัชชา วงศ์เรือง
พนักงานราชการ
เบอร์โทร : 032817128

นางสาวกรรัตน์ ประกอบชาติ
พนักงานราชการ

นางสาวธิดารัตน์ วุฒิรัตน์
พนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 032817128
อีเมล์ : bo123za_26@hotmail.com

นายสิริชัย ขวัญเรือน
พนักงานราชการ

นางสาวรัชนก ปุยประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง

นายอนุสรณ์ โลมปลา
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 032817128

นางสาวจุฑารัตน์ จานชัยภูมิ
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0989069557
อีเมล์ : kibj1959@gmail.com


ครู

นายลอย จันทร์น้อย
พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นายประเสริฐ ฉิมฑัต
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช.3
เบอร์โทร : 032817128
อีเมล์ : -

นายสมโภชน์ เดชนพคุณ
ช่างปูน ช.3
เบอร์โทร : 032817128
อีเมล์ : -

นายสมนึก ร้อยแก้ว
ช่างปูน ช.3
เบอร์โทร : 032817128

นายชุมพล นิลสีอ่อน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช. 2
เบอร์โทร : 032817128
อีเมล์ : -

นายประมวล ใจยินดี
นักการภารโรง
เบอร์โทร : 032817128
อีเมล์ : Pramoun.ton@gmail.com

นางสาวจารุณี ทิมวัฒน์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
เบอร์โทร : 032817128

นางละออ นิลสีอ่อน
คนครัว
เบอร์โทร : 032817128

นางสาวสุนิศา พลรักเขตต์
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุรีย์ รอดเปีย
คนครัว

นายนิทัศน์ ไกรศรีวรรธนะ
ยาม
เบอร์โทร : 032817128
อีเมล์ : -

นางสาวเขมิกา แก้วแดง
ผู้ช่วยครู


ครู